برگزاری بخش دوم ویژه “جشنواره تبلیغات ایران” با همکاری “انستیتو تغذیه”

بخش ویژه "جشنواره تبلیغات ایران" که پنجمین دوره آن که 6 اسفندماه برگزار خواهد شد، به تبلیغات مرتبط با "فرهنگ تغذیه سالم" اختصاص یافت.بیشتر بخوانید