ابوالفضل رفيع

ابوالفضل رفيع

هیئت داوران

آشنایی با ابوالفضل رفيع

  • دكتري برنامه‌ريزي شهري
  • اخذ فوق ليسانس رشته جامعه شناسي
  • اخذ ليسانس رشته علوم اجتماعي (ارتباطات اجتماعي)
  • عضو هیئت مدیره سازمان بهشت زهرا (س) تهران
  • معاون فرهنگی-اجتماعی مناطق مختلف شهرداری تهران