علی سلماسی

دکتر علی سلماسی

مدرس کارگاه تبلیغات هوشمند و دیجیتال

رزومه علی سلماسی