هوشمند سفیدی

هوشمند سفیدی

رییس جشنواره تبلیغات

آشنایی با هوشمند سفیدی رئیس جشنواره ملی تبلیغات

صاحب امتیاز روزنامه “آرمان امروز” و صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه “تحقیقات روابط عمومی”

هوشمند سفیدی دارای دکتری روابط عمومی
صاحب امتیاز روزنامه “آرمان امروز” و صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه “تحقیقات روابط عمومی”
مدیر مسئول موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان

مشاور سابق وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیر و سخنگوی هیئت موسس خانه روابط عمومی ایران
دبیرکل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی
نویسنده کتاب¬های “راهبردهای عملی روابط عمومی”، ” اصول و نظریه¬های روابط عمومی” و …
داوری در جشنواره جهانی روابط عمومی (سال ۲۰۰۸ میلادی)
۲۸ سال سابقه فعالیت حرفه ای در روابط عمومی
دبیر آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی
دبیر جشنواره ستارگان روابط عمومی