محمد حیدری

محمد حیدری

مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی

آشنایی با دکتر محمد حیدری مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

، محمد حیدری، دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

پیش از این مدیر کل امور مجلس وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد در مجلس

عضو شورای اطلاع رسانی وزارت کشور

عضو کمیته انتصابات و رئیس هیات تجدید نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی