محمد رحیم اسفیدانی

محمد رحیم اسفیدانی

هیئت داوران

آشنایی با محمد رحیم اسفیدانی

  • عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  • دکتراي مديريت بازاريابي، دانشگاه تهران
  • كارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه تهران
  • كارشناسي مديريت، دانشگاه تهران
  • خالق آثار رفتار مصرف‌کننده، بازاريابي صنعتي (بازاريابي بين بنگاهي)، تبلیغات و برندینگ، کانال‌هاي توزيع و فروش و بازاريابي فناوري هاي پيشرفته