تژا میرفخرایی

تژا میرفخرایی

هیئت داوران

آشنایی با تژا میرفخرایی

  • سه سال تحصیلات سینمایی بوستن، آمریکا ۱۹۷۸
  • فوق لیسانس ارتباطات ۱۹۸۷ – ۱۹۹۵،دانشگاه اسلو
  • دکتری روزنامه نگاری، واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۳