امید علی مسعودی

امید علی مسعودی

هیئت داوران

آشنایی با امید علی مسعودی

  • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای تخصصی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضوهیات عضو هیات علمی دانشگاه سوره
  • استاد دانشگاه علامه طباطبایی
  • مشاور رئیس سازمان و مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران در سال های گذشته
  • مسئولیت های اجرایی ، آموزشی و پژوهشی
  • مدیر روابط‌ عمومی شرکت رادیو شهاب و معاون مدیر کل روابط‌ عمومی وزارت کار و امور‌ اجتماعی
  • ( خبرنگار ، عضو تحریریه و دبیری سرویس ادب و هنر ) روزنامه کیهان
  • سردبیر و مدیر مسئول کتاب سال ایران – روزنامه ایران
  • عضو هیئت موسس خانه روابط عمومی ایران