سید شهاب سید محسنی

سید شهاب سید محسنی

هیئت داوران

آشنایی با سید شهاب سید محسنی

مولف کتب کاربردفنون رسانه ای درروابط عمومی، ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي، گزارش نويسي درروابط عمومي، کاربردفنون مطبوعاتی درنشریه

  • دانشجوی دکتری علوم ارتباطات
  • فوق ليسانس علوم ارتباطات اجتماعي
  • مدرس دانشگاه درحوزه روابط عمومی ورسانه
  • عضوهیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی
  • عضوهیات موسس خانه روابط عمومی ایران