سید مجتبی علوی

سید مجتبی علوی

هیئت داوران

آشنایی با سید مجتبی علوی

  • روزنامه نگار و فعال رسانه ای
  • دانش آموخته رشته تئاتر دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
  • مدیر مسوول فصنامه تخصصی چهل کلید روابط عمومی
  • کارشناس ارشد ارتباطات
  • دکترای روابط عمومی و تبلیغات از دانشگاه کارتر سوری انگلیس