شهریار شفیعی

شهریار شفیعی

هیئت داوران

آشنایی با شهریار شفیعی

  • PhD در بازاريابي و برندسازی – دانشگاه رن RENNES‌ فرانسه
  • كارشناسي ارشد در پژوهش در علوم مديريتيDEA از بوردوي فرانسه
  • كارشناسي ارشد مديريت اجرايي MBA با گرايش بازاريابي از سازمان مديريت صنعتي
  • كارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه مطالعات فرهنگي و علوم انساني (انجمن حكمت و فلسفه)
  • كارشناس ارشد مهندسي عمران از دانشگاه تربيت مدرس
  • كارشناس مهندسي مكانيك از دانشگاه علم و صنعت ايران
  • عضو شورای راهبردی سبک زندگی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • عضو کمیته علمی تخصصی تبلیغات دانشگاه جامع علمی و کاربردی
  • ریاست هیئت علمی آکادمی برند ایران