تاریخچه تبلیغات بر روی بیلبورد ها

تاریخچه تبلیغات بر روی بیلبورد ها   انسان ها از زمانی که در غارها زندگی می کردند ، آثار هنری دیواری خلق می کردند. کاربرد این گونه آثار هنری دیواری چه بود؟ و اینکه از چه زمانی از یک نمایش هنرمندانه رو به سوی بیشتر بخوانید