چهارمین جشنواره تبلیغات و حمایت از کالای ایرانی

بخش ویژه چهارمین دوره ” جشنواره تبلیغات ایران “ به تبلیغات معطوف به “کالای‌ایرانی” اختصاص یافت . هوشمند سفیدی رئیس جشنواره تبلیغات ایران با اشاره به این موضوع تصریح کرد : با عنایت به نامگذاری بیشتر بخوانید