تعامل با افکار عمومی اصلی ترین واکنش غلبه بر کرونا است

گرچه غلبه کامل بر کرونا در گرو تولید و کاربرد واکسن بیولوژیک است، لیکن موثرترین و عمده ترین واکنش برای غلبه بر کرونا، واکنش ارتباطی – اجتماعی و درواقع تعامل با افکارعمومی است. هوشمند سفیدی رئیس جشنواره تبلیغات و بیشتر بخوانید