برگزاری ۲ کارگاه آموزشی با موضوعات تبلیغات دیجیتال، تولید محتوای تبلیغاتی

همزمان با برگزاری، جشنواره تبلیغات ایران ۲ کارگاه آموزشی با موضوعات “تبلیغات دیجیتال”، “تولید محتوای تبلیغاتی” برگزار خواهد شد. بنا به گزارش ستاد خبری “جشنواره تبلیغات ایران”، این بیشتر بخوانید