محل برگزاری جشنواره تبلیغات ایران

راهنمای کوتاه به محل برگزاری

محل برگزاری جشنواره تبلیغات

تهران، بزرگراه چمران، منطقه ۳

مرکز همایش های صدا و سیما