محل برگزاری جشنواره تبلیغات ایران

راهنمای کوتاه به محل برگزاری

محل برگزاری جشنواره تبلیغات

تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس

کتابخانه ملی