مجموعه تیم برگزاری کننده جشنواره تبلیغات

با حمایت دست اندرکاران تبلیغات و روابط عمومی ، توانسته ایم جشنواره تبلیغات را در دو دوره متوالی برگزار کنیم .

علی فروزفر

علی فروزفر

دبیر هیئت داوران

هوشمند سفیدی

هوشمند سفیدی

رییس جشنواره تبلیغات

جواد قاسمی

جواد قاسمی

رئیس خانه روابط عمومی ایران

شورای راهبری

شورای راهبری جشنواره تبلیغات ایران

سید جواد پورمیرغفاری

جواد پورمیرغفاری

هیئت نظارت بر داوری

علی فروزفر

علی فروزفر

دبیر هیئت داوران

محمد محمودیان

محمود محمدیان

دبیر کمیته علمی

امیر حسین نوریان

امیرحسین نوریان

عضو شورای راهبری

احمد حسینی آرام

احمد حسینی آرام

شورای راهبردی

هوشمند سفیدی

هوشمند سفیدی

رییس جشنواره تبلیغات

اعتدالی

سید علی اعتدالی

عضو شورای راهبری

جواد قاسمی

جواد قاسمی

رئیس خانه روابط عمومی ایران