مجموعه تیم برگزاری کننده جشنواره تبلیغات

با حمایت دست اندرکاران تبلیغات و روابط عمومی ، توانسته ایم جشنواره تبلیغات را در دو دوره متوالی برگزار کنیم .

علی فروزفر

علی فروزفر

دبیر هیئت داوران

هوشمند سفیدی

هوشمند سفیدی

رییس جشنواره تبلیغات

جواد قاسمی

جواد قاسمی

رئیس خانه روابط عمومی ایران

شورای راهبری

شورای راهبری جشنواره تبلیغات ایران

امیر حسین نوریان

امیرحسین نوریان

عضو شورای راهبری

سید جواد پورمیرغفاری

جواد پورمیرغفاری

هیئت نظارت بر داوری

هوشمند سفیدی

هوشمند سفیدی

رییس جشنواره تبلیغات

جواد قاسمی

جواد قاسمی

رئیس خانه روابط عمومی ایران

احمد حسینی آرام

احمد حسینی آرام

شورای راهبردی

محمد محمودیان

محمود محمدیان

دبیر کمیته علمی

اعتدالی

سید علی اعتدالی

عضو شورای راهبری

علی فروزفر

علی فروزفر

دبیر هیئت داوران