سید جواد پورمیرغفاری

جواد پورمیرغفاری

هیئت نظارت بر داوری

اطلاعاتی از سیدجواد پورمیرغفاری  در دسترس نیست . در صورتی که می خواهید رزومه ای در این بخش قرار دهید با دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران تماس بگیرید

رییس جشنواره تبلیغات ایران